Gedragrsregels

Positieve sportcultuur bij DKV Victoria

 

Bij DKV Victoria vinden we een positieve sportcultuur belangrijk. Dit betekent dat elke

sporter, jong of oud, zich veilig moet kunnen voelen.

Om te zorgen dat iedereen zich veilig voelt is het belangrijk om grensoverschrijdend gedrag

te voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld: pesten, agressie en geweld,

discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Om een positieve sportcultuur uit te dragen verwachten we van alle betrokkenen bij de club

gedrag dat past bij onze gedragsregels en dat we elkaar hierbij helpen op momenten dat het

nodig is. Daarom heeft DKV Victoria gedragscodes voor sporters,

trainers/coaches/teammanagers, scheidsrechters, commissieleden en bestuursleden.

 

Wat als het toch een keer mis gaat?

Dan is het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon

(VCP) het eerste aanspreekpunt. Je kunt met vragen en meldingen ook terecht bij het

Centrum Veilige Sport Nederland.

 

Gedragscode voor sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor

jezelf, maar ook voor de anderen in je team, de tegenstander en de scheidsrechter.

- Je respecteert anderen: de tegenstander, je teamgenoten, de scheidsrechter, de

trainers, de toeschouwers en alle anderen. Let op je taalgebruik en hoe je overkomt

op anderen. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zichzelf mag zijn.

- Je houdt je aan afspraken. Kom op tijd, meld je bij hoge uitzondering (op tijd) af,

luister naar instructies.

- Je gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, ga voorzichtig om met

eigendommen van een ander. Laat de kleedkamer netjes achter, ruim de materialen

op, gooi afval in de afvalbakken.

- Raak (buiten het normale sporten) niemand tegen zijn of haar wil aan. Vechten hoort

thuis in de ring of op de mat.

- Je houdt je aan deze regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode

en alle andere afspraken, en houdt je daar ook aan.

- Je laat iedereen in zijn waarde. Je maakt geen opmerkingen die discriminerend,

kleinerend of intimiderend zijn. Dit geldt ook voor je gedrag. Maak geen onderscheid

naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele

gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten

en wees tolerant.

- Je bent eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

- Je bent open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je gevoel, normen en

waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur.

- Je meldt overtredingen van deze gedragscode. Dit kun je doen bij het bestuur en/of

de vertrouwenscontactpersoon.

 

Gedragscode voor trainers, coaches en teammanagers

Als trainer, coach of begeleider wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training

komt. Je bent een belangrijke factor in de cultuur van de vereniging.

- Je zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale

veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt je aan veiligheidsnormen

en -eisen.

- Je kent en handelt naar deze regels en richtlijnen. Zorg dat je van de regels en

richtlijnen op de hoogte bent en pas ze ook toe. Stel je sporters in staat om er meer

over te weten te komen en zorg dat zij de regels en richtlijnen naleven.

- Je bent zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld

alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je overlegt een

verklaring omtrent gedrag (VOG).

- Je bent je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt

deze positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht

uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik,

fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen,

aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of

relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele

intimidatie en misbruik.

- Je respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen het privéleven

van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes

waarin de sportes zich bevinden, zoals kleedkamers en douches.

- Je laat iedereen in zijn waarde. Je maakt geen opmerkingen die discriminerend,

kleinerend of intimiderend zijn. Dit geldt ook voor je gedrag. Maak geen onderscheid

naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele

gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten

en wees tolerant.

- Je bent een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol,

onthoud je van kwetsende en/of beledigende opmerkingen.

- Je neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen

of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden

om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

- Je bent open en alert op waarschuwingssignalen. Aarzel niet om signalen door te

geven aan het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon of contact op te nemen met

het Centrum Veilige Sport Nederland.

- Je bent voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is

gemaakt.

- Je drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen

alcohol wordt gedronken.

Gedragscode voor scheidsrechters

Als scheidsrechter zorg je dat een wedstrijd goed verloopt. Je bent verantwoordelijk voor wat

er tijdens een wedstrijd gebeurt.

- Je bent neutraal bij het leiden van wedstrijden en voorkomt de (schijn van)

belangenverstrengeling.

- Je gaat respectvol om met alle betrokkenen.

- Je zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de

trainer/coaches en begeleiders. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale

veiligheid gewaarborgd is en dat ook zo wordt ervaren. Houd je aan de

veiligheidsnormen en -eisen.

- Je bent dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd

als bij het uitvoeren van het beleid rondom sportief gedrag.

- Je ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de

trainer/coaches en begeleiders. Zie toe op naleving van de reglementen, de

huisregels, deze gedragscode en andere normen.

- Je bent open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om

verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de

beweegredenen.

- Je bent een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.

- Je neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van

tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders of derden aan, om iets te doen of na te

laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te

doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

- Je biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers,

trainers/coaches, bestuurders of derden, om iets te doen of na te laten dat in strijd is

met de integriteit van de sport.

- Je bent collegiaal ten opzichte van andere scheidsrechters, ook als hij/zij

toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

 

Gedragscode voor commissieleden en bestuurders

- Je zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer, waarin sociale

veiligheid gewaarborgd is en dat ook zo wordt ervaren.

- Je bent dienstbaar. Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het

belang van de leden en/of aangeslotenen.

- Je bent open, handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om

verantwoording af te leggen en inzicht te geven in het handelen en de

beweegredenen.

- Je bent betrouwbaar. Houd je aan de regels en afspraken, zoals de statuten,

reglementen en besluiten van de bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van

de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke gegevens niet voor eigen gewin of ten

gunste van anderen gebruikt.

- Je bent zorgvuldig. Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg

belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig bij het vermelden van ervaring en

functies. Ga zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw

(bestuurs)besluiten goed, zodat er begrip is voor de gekozen richting.

- Je voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling. Voorkom bij

samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke

concurrentieverhoudingen. Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn

om een persoonlijk voordeel te geven. Doe geen beloften om iets te doen of na te

laten. Meld geschenken en giften van meer dan 50,- euro die uit hoofde van de

functie zijn ontvangen of gegeven.

- Je bent een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen

waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol,

onthoud je van kwetsende en/of beledigende opmerkingen.

- Je zet je intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders zich

houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en het

bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten

gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Als

bestuurder ben je verantwoordelijk voor het - samen met de leden, trainers en ouders

- opstellen van gedragsregels voor je eigen vereniging.

- Je neemt (meldingen en signalen van) onbehoorlijk gedrag en grensoverschrijdend

gedrag serieus. Span je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te

houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor

onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer het melden van ongewenst

gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters,

supporters en anderen.

- Je spant je in om te werken met integere functionarissen, ondernemers,

zaakwaarnemers, leveranciers, sponsoren, etc. Zorg ervoor dat je sportorganisatie

intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag

zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraag een Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie.

- Je ziet toe op naleving van de regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen,

de huisregels en gedragscode naleeft.

 

Februari 2023

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok